Påminnelse extra inkallat årsmöte!

Dagordning

Extraordinärt Årsmöte 6 november 2017

Företagsamma kvinnor Tjörn, Orust, Stenungsund/Företagsamma kvinnor Väst.

1. Val av ordförande, sekreterare, justerare/rösträknare
2. Mötesrutiner

  • Kallelsen
  • Dagordning

3. Val av namnändring § 1.
Föreningens namn är nu: Ideella föreningen Nätverket Företagsamma kvinnor i Tjörns, Orusts och Stenungsunds kommuner och är ett Lokalt Resurs Centrum. Vi vill ändra till ”Ideella föreningen Nätverket Företagsamma Kvinnor Väst” och är ett resurscentrum.  Se bifogad § lista.
a) val av ändring § 3
Föreningen riktar sig nu till kvinnor i Tjörns, Orusts och Stenungsunds kommuner. Vi vill ändra till att verka i Västra Sverige, se bifogade § lista.

b) val av ändring § 4
Nu kan Kvinnor som bor eller verkar i Tjörns, Orust och Stenungsunds kommuner med omnejd bli medlemmar. Vi vill utöka området till att gälla Västra Sverige. Se bifogade § lista.

Stadgeförslag

Foretagsamma-kvinnor-stadge forslag171026